Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+

Składki na ubezpieczenie dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych

B.1. Składki na ubezpieczenia społeczne

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ogłoszonego na dany rok kalendarzowy. W 2012 r. jest to kwota 3.526 zł (Mon. Pol. z 2011 r. nr 115, poz. 1160).

Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców i osób współpracujących wynosi:

Okres 1.01.2012 r. - 31.12.2012 r.
Najniższa podstawa wymiaru składek (zł) 2.115,60

Składki na ubezpieczenia społeczne od podanej podstawy wymiaru wynoszą:

Rodzaj ubezpieczenia Stawka %

1.01.2012 r. - 31.01.2012 r.
(zł)

1.02.2012 r. - 31.12.2012 r.
(zł)

emerytalne 19,52 412,97 412,97
rentowe 6,00 126,94 -
8,00 - 169,25
chorobowe 2,45 51,83 51,83
wypadkowe x*) x*) x*)

Uwaga*): Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.

Zobacz: Ograniczenie podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

B.2. Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, włącznie z wypłatami z zysku, w IV kwartale 2011 r. wyniosło - 3.771,08 zł (Mon. Pol. z 2012 r. poz. 43).

Minimalna podstawa wymiaru i kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi:

Okres 1.01.2012 r. - 31.12.2012 r.
Kwota 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (zł) 2.828,31
Stawka %< 9
Kwota (zł) 254,55
Stawka % do odliczenia od podatku 7,75
Kwota (zł) 219,19

B.3. Składka na Fundusz Pracy

Składkę na Fundusz Pracy przedsiębiorcy ustalają za siebie i za osoby współpracujące od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (patrz pkt B.1.).

Okres1.01.2012 r. - 31.12.2012 r.
(zł)
 
Stawka 2,45% 51,83

Uwaga: Od 1 lipca 2009 r. składkę na Fundusz Pracy opłaca się za osoby, które nie osiągnęły wieku wynoszącego co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn.